Základné informácie

Vážení rodičia a priatelia školy,
i Vy môžete pomôcť našej škole poukázaním 2 % z dane.

Bližšie informácie sa dozviete TU.
Za Vašu pomoc ĎAKUJEME!

Základná umelecká škola Partizánska 290/17 Myjava je škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava, s dlhoročnou tradíciou, ktorá sústreďuje deti z celého myjavského regiónu. Priestory školy sa nachádzajú v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka, na jej 2. poschodí a prízemí.

Škola je plnoorganizovaná a sú v nej zriadené štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. V rámci nich, prostredníctvom umeleckého vzdelávania, rozvíjajú pedagógovia školy prirodzenú tvorivosť detí, spoločne odhaľujú krásu umenia a podieľajú sa na jej tvorbe. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú žiaci aj kultivovaný prejav, vlastný umelecký názor a vkus, pestujú si návyky na suverénne vystupovanie pred verejnosťou. Kvalitu a systematickosť vyučovania garantujú učebné plány a osnovy schválené Ministerstvom školstva SR, prepracovaná metodika vyučovania a kvalifikovaní odborníci.

Škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy (1. stupeň základného štúdia), organizuje však štúdium aj pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky (prípravné štúdium), pre žiakov stredných škôl (2. stupeň základného štúdia) a dospelých (štúdium pre dospelých). Vyučovanie prebieha formou individuálneho alebo skupinového vyučovania.

Žiaci a ich pedagógovia prezentujú výsledky svojej práce na verejných a interných podujatiach školy, pri rôznych príležitostiach v spolupráci s inými inštitúciami, na výstavách, prehliadkach, súťažiach, humanitárnych a charitatívnych vystúpeniach...

created by naoka