2% z daní

Vážení rodičia a priatelia ZUŠ Myjava,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov v prospech Občianskeho združenia ZUŠKA, ktoré podporuje našu školu morálne, materiálne aj finančne.

Tieto finančné prostriedky pre Vás nepredstavujú žiadne dodatočné náklady, pretože pochádzajú z už zaplatených daní. Škola ich použije na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálneho-technického vybavenia, príp. na uskutočňovanie rôznych programov a projektov školy.

Ak Vám robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ, po vyplnení priloženého tlačiva ho môžete buď vrátiť nám do školy alebo odovzdať na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak si vypĺňate daňové priznanie sami, priamo v ňom môžete určiť prijímateľa, t. j. Občianske združenie ZUŠKA.

Potrebné tlačivá Vám pošleme do 15.2.2024 i ako prílohu na Vaše e-mailové adresy, prípadne si ich môže Váš syn/dcéra prostredníctvom triedneho učiteľa vyzdvihnúť v kancelárii školy. 

V prípade, ak ste sa rozhodli poukázať tieto 2 % nám, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej už zaplatenej dane. Výška tejto sumy musí byť minimálne 3,00 €.
 • Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi, si môžete stiahnuť TU, Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov si môžete stiahnuť TU, alebo Vám tlačivá  osobne prinesie Vaše dieťa.
 • Vyhlásenie spolu s Potvrdením po ich vyplnení môžete buď doručiť nám do školy alebo odovzdať na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.04.2024. Vyhlásenie a Potvrdenie nesmú byť obojstranne na jednom papieri, ale každý dokument musí byť na samostatnom papieri.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) vami určenému prijímateľovi, zaškrtnite vo Vyhlásení súhlas so zaslaním údajov.
 • Vyplňte si daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z Vašej už zaplatenej dane. Výška tejto sumy musí byť  minimálne 3,00 €.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa (typ A VIII. oddiel priznania, typ B XII. oddiel priznania).
 • Do daňového priznania je potrebné uviesť údaje prijímateľa:

         ZUŠKA, Partizánska 290/17, 907 01  Myjava, právna forma: občianske združenie, IČO: 50578014

 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) vami určeného prijímateľa, zaškrtnite vo Vyhlásení súhlas so zaslaním údajov.
 • Vyplňte si daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm, každému však najmenej 8,00 €.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
 • Do daňového priznania je potrebné uviesť údaje prijímateľa:

          ZUŠKA, Patizánska 290/17, 907 01  Myjava, právna forma: občianske združenie, IČO: 50578014

 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad, zvyčajne podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.