2% z daní

Vážený rodičia a priatelia školy,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov v prospech Občianskeho združenia ZUŠKA, ktoré podporuje našu školu morálne, materiálne aj finančne.

Tieto finančné prostriedky pre Vás nepredstavujú žiadne dodatočné náklady, pretože pochádzajú z už zaplatených daní. Škole však môžu pomôcť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technického vybavenia, príp. na uskutočňovanie rôznych programov a projektov školy.

V prípade, ak ste sa rozhodli poukázať tieto 2 % nám, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Do 15.02.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej už zaplatenej dane. Výška tejto sumy musí byť minimálne 3,00 €.
 • Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi, si môžete stiahnuť TU a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov TU, alebo Vám tlačivá Vaše dieťa osobne prinesie.
 • Vyhlásenie spolu s Potvrdením po ich vyplnení môžete buď doručiť nám do školy alebo odovzdať na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.04.2022. Vyhlásenie a Potvrdenie nesmú byť obojstranne na jednom papieri, ale každý dokument musí byť na samostatnom papieri.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) vami určenému prijímateľovi, zaškrtnite vo Vyhlásení súhlas so zaslaním údajov.
 • Vyplňte si daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z Vašej už zaplatenej dane. Výška tejto sumy musí byť  minimálne 3,00 €.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa (typ A VIII. oddiel priznania, typ B XII. oddiel priznania).
 • Do daňového priznania je potrebné uviesť údaje prijímateľa:

         ZUŠKA, Partizánska 290/17, 907 01  Myjava, právna forma: občianske združenie, IČO: 50578014

 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) vami určeného prijímateľa, zaškrtnite vo Vyhlásení súhlas so zaslaním údajov.
 • Vyplňte si daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm, každému však najmenej 8,00 €.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
 • Do daňového priznania je potrebné uviesť údaje prijímateľa:

          ZUŠKA, Patizánska 290/17, 907 01  Myjava, právna forma: občianske združenie, IČO: 50578014

 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad, zvyčajne podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.