Školné v ZUŠ Myjava

Podľa VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava, schváleného uznesením č. 62/2020 zo dňa 25.06.2020 a Dodatku č.1 k uvedenému VZN, schváleného uznesením č. 80/06/2021 zo dňa 24.06.2021 sa mení školné od 01.09.2021 nasledovne:

V individuálnom vzdelávaní žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25 rokov:

  • 7,50 € za jeden odbor
  • 10,00 € za každý ďalší odbor
  • 10,00 €, ak žiak poskytol čestné vyhlásenie so súhlasom na započítanie do zberu údajov inej ZUŠ na území SR, ako ZUŠ Myjava.

V skupinovom vzdelávaní žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25 rokov:

  • 6,00 € za jeden odbor
  • 9,00 € za každý ďalší odbor
  • 9,00 €, ak žiak poskytol čestné vyhlásenie so súhlasom na započítanie do zberu údajov inej ZUŠ na území SR, ako ZUŠ Myjava

V štúdiu pre dospelých:

  • 25,00 € v individuálnom vzdelávaní
  • 20,00 € v skupinovom vzdelávaní.

Školné sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného mesiaca, možno ho však uhradiť v tom istom termíne aj naraz na dlhšie časové obdobie – spravidla v septembri na štyri mesiace a v januári na šesť mesiacov, príp. dohodnúť rozdelenie platby v iných splátkach.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava si stiahnite TU. a dodatok č. 1 si stiahnite  TU.

Príspevok do občianskeho združenia ZUŠKA, ktorý odsúhlasili rodičia žiakov na zasadnutí 28. 9. 2022 sa uhrádza nasledovne:

prípravné štúdium: najmenej 2,00 € na školský rok,
základné štúdium (1.+2. stupeň) a ŠPD: 5,00 € na školský rok,

Ak školu navštevujú viacerí súrodenci, príspevok zaplatí iba jeden z nich a to najstarší súrodenec.
Ak žiak navštevuje viac odborov, zaplatí iba v jednom odbore.
Príspevok sa uhrádza naraz, do konca októbra. Vyberajú ho triedni učitelia.

Stanovy OZ ZUŠKA čítajte TU. Žiadosť o členstvo v OZ ZUŠKA TU.