Školné v ZUŠ Myjava

Podľa VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach  schváleného uznesením č. 91/06/2022 zo dňa 23.06.2022 a Dodatku č.1 k uvedenému VZN, schváleného uznesením č. 141/06/2023 zo dňa 26.06.2023 sa mení školné od 01. 09. 2023 nasledovne:

Individuálna forma vyučovania prípravného, základného štúdia žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25 rokov za mesiac:

 •   9,00 € za jeden odbor
 • 11,00 € za každý ďalší odbor
 • 20,00 €, ak žiak poskytol čestné vyhlásenie so súhlasom na započítanie do zberu údajov inej ZUŠ na území SR, ako ZUŠ Myjava.
 •  

Skupinová forma vyučovania prípravného, základného štúdia žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25 rokov za mesiac:

 •   8,00 € za jeden odbor
 • 10,00 € za každý ďalší odbor
 • 15,00 €, ak žiak poskytol čestné vyhlásenie so súhlasom na započítanie do zberu údajov inej ZUŠ na území SR, ako ZUŠ Myjava
 •  

Štúdium pre dospelých bez štatútu študenta:

 • 50,00 € v individuálnom vzdelávaní
 • 35,00 € v skupinovom vzdelávaní.
 •  

Školné sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného mesiaca, možno ho však uhradiť v tom istom termíne aj naraz na dlhšie časové obdobie – spravidla v septembri na štyri mesiace a v januári na šesť mesiacov, prípadne dohodnúť rozdelenie platby v iných splátkach.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava si stiahnite TU a Dodatok č. 1 k VZN si stiahnite  TU .

Príspevok do občianskeho združenia ZUŠKA, ktorý odsúhlasili rodičia žiakov na zasadnutí 04.10. 2023 sa uhrádza nasledovne:

prípravné štúdium: najmenej 2,00 € na školský rok,
základné štúdium (1.+2. stupeň) a ŠPD: 5,00 € na školský rok,

Ak školu navštevujú viacerí súrodenci, príspevok zaplatí iba jeden z nich a to najstarší súrodenec.
Ak žiak navštevuje viac odborov, zaplatí iba v jednom odbore.
Príspevok sa uhrádza naraz, do konca októbra. Vyberajú ho triedni učitelia.

Stanovy OZ ZUŠKA čítajte TU. Žiadosť o členstvo v OZ ZUŠKA TU.