Školné v ZUŠ Myjava

Podľa VZN mesta Myjava č. 50/2012 a jeho 7. zmeny č. 64/06/2017 zo dňa 22. 6. 2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa školné od 1. 9. 2017 platí nasledovne:

V individuálnom vzdelávaní žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25 rokov:

  • 5,50 € za jeden odbor
  • 7,00 € za každý ďalší odbor
  • 7,00 €, ak žiak poskytol čestné vyhlásenie so súhlasom na započítanie do zberu údajov inej ZUŠ na území SR, ako ZUŠ Myjava.

V skupinovom vzdelávaní žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25 rokov:

  • 4,00 € za jeden odbor
  • 6,00 € za každý ďalší odbor
  • 6,00 €, ak žiak poskytol čestné vyhlásenie so súhlasom na započítanie do zberu údajov inej ZUŠ na území SR, ako ZUŠ Myjava

V štúdiu pre dospelých:

  • 15,00 € v individuálnom vzdelávaní
  • 13,00 € v skupinovom vzdelávaní.

Školné sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného mesiaca, možno ho však uhradiť v tom istom termíne aj naraz na dlhšie časové obdobie – spravidla v septembri na štyri mesiace a v januári na šesť mesiacov, príp. dohodnúť rozdelenie platby v iných splátkach.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava si stiahnite TU.

Príspevok do občianskeho združenia ZUŠKA, ktorý odsúhlasili rodičia žiakov na zasadnutí 18. 9. 2019 sa uhrádza nasledovne:

prípravné štúdium: najmenej 2€ na školský rok,
základné štúdium (1.+2. stupeň) a ŠPD: 4€ na školský rok,

Ak školu navštevujú viacerí súrodenci, príspevok zaplatí iba jeden z nich a to najstarší súrodenec.
Ak žiak navštevuje viac odborov, zaplatí iba v jednom odbore.
Príspevok sa uhrádza naraz, do konca októbra. Vyberajú ho triedni učitelia.

Stanovy OZ ZUŠKA čítajte TU. Žiadosť o členstvo v OZ ZUŠKA TU.