Výtvarný odbor

Vo výtvarnom odbore si deti rozvíjajú svoju fantáziu, kreslia, maľujú, modelujú a venujú sa dekoratívnym činnostiam. Už od predškolského veku hravou formou pracujú s papierom, drevom, plastelínou, hlinou, textilom a iným materiálom. Vyjadrujú svoje predstavy, výtvarnú tvorivosť a jedinečnosť.

Cieľom výtvarnej tvorby je spoznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov a materiálových využití v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním. Žiaci na vyučovaní tvoria v skupinkách alebo jednotlivo so zameraním na vlastné slobodné vyjadrenie a rozvoj osobnosti. Osvojenie si zručnosti a jednoduchosti v ich prejave napomáha k celkovej harmónii vo výtvarnej tvorbe.

Výtvarný odbor školy v prípade záujmu pripravuje deti na ďalšie vzdelávanie na stredných a vysokých školách.

Galéria