Literárno-dramatický odbor

Tento odbor poskytuje vzdelanie žiakom, ktorí prejavujú záujem o literatúru, hovorené, či písané slovo, prednes.

Cieľom práce v LDO je prebúdzať v deťoch to najlepšie, čo v nich je. Už od prípravného štúdia sa učia nadväzovať kontakt, rozširujú si slovnú zásobu, učia sa zvládnuť výrazové prostriedky k vyjadreniu svojich myšlienok. Učia sa milovať svoju rodnú reč a správne s ňou narábať.

Výučba je motivovaná hrou, ktorá podnecuje spontánny detský prejav. Dáva deťom možnosť prežiť city, nechcené v bežnom živote, pomáha im pochopiť nálady, postoje „tých druhých“, hľadať primerané riešenia v konfliktoch, stanovovať hierarchiu hodnôt pre život a vlastné správanie sa. Rozvíja ich schopnosť sústrediť sa, pohotovo reagovať.

Deti začínajú Prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú predmety Dramatická príprava a prednes. Vo vyšších ročníkoch dostávajú základy Dramatiky a slovesnosti, Umeleckého prednesu. Zapájajú sa do práce v súbore, ktorého výslednou činnosťou je divadelné predstavenie.

Zmyslom práce v LDO nie je vychovávať herecké hviezdy, či hviezdičky, ani poslušné bábky, ale samostatne tvorivé bytosti.

Galéria