Informácie o štúdiu

Základná umelecká škola Partizánska 290/17 Myjava poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a konzervatóriách, pripravuje na štúdium na vysokých školách s pedagogickým a umeleckým zameraním.

V škole je zriadený hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor.

Prijatie na štúdium do niektorého z nich je podmienené úspešným vykonaním prijímacej skúšky, v rámci ktorej sa zisťujú:

v hudobnom odbore hudobné schopnosti, t.j. hudobný sluch, rytmické cítenie, pohotovosť, hudobná pamäť a fyzické dispozície,
vo výtvarnom odbore schopnosti priestorového, tvarového a farebného vnímania, stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a predstavy,
v tanečnom odbore hudobné a pohybové schopnosti a telesná spôsobilosť,
v literárno – dramatickom odbore čistota reči, hlasové dispozície, fantázia v pohybe a reči.

Naša škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy, v niektorých odboroch organizuje aj štúdium pre deti pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

Stupne štúdia vo všetkých odboroch školy sa delia na:

  • prípravné štúdium – dĺžka štúdia najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre talentované deti v predškolskom veku na intenzívne diagnostikovanie ich umeleckých schopností,
  • základné štúdium 1. stupeň – dĺžka štúdia najviac deväť ročníkov. Po úspešnom absolvovaní prvej a druhej časti základného štúdia získa žiak primárne a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie,
  • základné štúdium 2. stupeň– dĺžka štúdia najviac štyri ročníky. Je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcich ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore,
  • štúdium pre dospelých – dĺžka štúdia najviac štyri ročníky.

 

Vyučovanie v základnej umeleckej škole prebieha individuálne alebo skupinovo, prípadne ich kombináciou. Výchovno-vzdelávací proces je charakterizovaný vysokým stupňom individuálnej starostlivosti – umožňujú to najmä variabilné študijné programy. Tento výchovný princíp sa uplatňuje vo všetkých odboroch na všetkých stupňoch štúdia, kde najvýznamnejším spoločným cieľom je poskytnúť žiakovi možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z tvorivých disciplín.