Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

70. výročie školy

Krásna chvíľa jubilejná, každý si rád zaspomína, každý, kto má sedemdesiat …

   Základná umelecká škola v Myjave oslavuje v tomto roku významné výročie. Hudobná škola v Myjave bola založená 3. 10. 1951 a zásluhu na tom mali páni Štefan Pastorek a Emil Špánik. Dnes už má škola za sebou sedem desaťročí. Za tento čas si prešla viacerými zmenami, privítala mnohých pedagógov a veľké množstvo žiakov, viackrát sa sťahovala, aby pri príležitosti svojej päťdesiatky zakotvila v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka. Svoje základné smerovanie si však zachovala a poskytuje žiakom plnohodnotnú umeleckú výchovu a vzdelávanie na profesijnej úrovni. Od roku 2002  je škola samostatným právnym subjektom, jej zriaďovateľom je mesto Myjava.

… sedemdesiat, vek je krásny, vieme a spomíname  …

    Od slávnostného otvorenia Hudobnej školy v Myjave roku 1951 už uplynulo 70 rokov.  Za toto obdobie sa škola postupne vyprofilovala na modernú vzdelávaciu inštitúciu umeleckého zamerania. Umelecké vzdelávanie ponúka v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. V tomto jubilejnom roku ju navštevuje 580 žiakov.

.. sedemdesiat rokov už mám a tiež si veľa pamätám …

    Jubileum je vždy vďačnou príležitosťou na spomienky. Spomíname nielen na stovky žiakov, absolventov školy a učiteľov, ktorí svojou osobnosťou a obetavou prácou prispeli k rozvíjaniu ich talentu, ale i na jej  zakladateľov a riadiacich pracovníkov: Štefan Pastorek (1951 – 1958), Oľga Fúsková (1958 – 1959), Elena Rosenbergová (1959 – 1961), Miloslav Malíček (1961 – 1968), Mgr. Pavol Klasovitý (1968 – 1991), Mgr. Ján Černý (1991 – 2005), Vladimír Pekník (2005), Mgr. Erika Matulová (2005 – 2020), Mgr. art. Elena Bielčiková ( 2020 – ).

… sedemdesiat rokov už mám, prácu svoju vykonávam …

   Žiaci sa každoročne zúčastňujú rôznych kultúrnych podujatí, výstav, koncertov, zapájajú sa do rôznych celoslovenských a medzinárodných podujatí. Tu všade majú možnosť prezentovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ktoré získali pod odborným vedením svojich učiteľov. Je veľmi dôležité, aby mladá generácia zamerala svoju mimoškolskú činnosť na vzdelávanie sa a svoj voľný čas venovala činnostiam, z ktorých má nielen osobný prospech, ale z ktorých máme prospech my všetci.

   Ďakujeme všetkým, ktorí za uplynulé roky prispeli k  rozkvetu Základnej umeleckej školy v Myjave a k šíreniu jej dobrého mena.