Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

2 % z daní

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov v prospech Občianskeho združenia ZUŠKA, ktoré podporuje našu školu morálne, materiálne aj finančne.

Tieto finančné prostriedky pre Vás nepredstavujú žiadne dodatočné náklady, pretože pochádzajú z už zaplatených daní. Škola ich použije na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálneho-technického vybavenia, príp. na uskutočňovanie rôznych programov a projektov školy.

Ak Vám robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ, po vyplnení priloženého tlačiva ho môžete buď vrátiť nám do školy alebo odovzdať na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak si vypĺňate daňové priznanie sami, priamo v ňom môžete určiť prijímateľa, t. j. Občianske združenie ZUŠKA.

Bližšie informácie sú na úvodnej strane dole.