Základná umelecká škola Myjava

Partizánska 290/17, 907 01 Myjava,         tel: 0911 892 223,      0911 588 115,       e-mail: zusmyjava@gmail.com

Vzdelávacie poukazy v ZUŠ

ZUŠ neposkytuje záujmové vzdelávanie, ale základné umelecké vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu, a preto vzdelávacími poukazmi nie je možné zaplatiť príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v ZUŠ (t.j. školné) v súlade s § 9 ods. 9 Nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.